Loading

Regulamin propagacyjny

 • Witaj
 • Regulamin propagacyjny

1. Zamówienia

1.1
Zamówienia w Hubie Propagacyjnym 123 Konsulting, zwanym dalej HP 123 Konsulting, są dokonywane wyłącznie przez Formularz zamówienia.
1.1.1
Potwierdzenie zamówienia jest wysyłane na wskazany w formularzu adres email zamawiającego.
1.2
Po dokonaniu rejestracji zamówienia i jego zaakceptowaniu przez Administratora, przesyłana jest faktura VAT, którą zamawiający opłaca w terminie 7 dni.
1.3
Podczas składania zamówienia tworzony jest unikalny identyfikator danego propagatora ofertowego [pole formularza: „Propagator ofertowy x8.x 8xidentyfikator”].

2. Koszty

2.1
Koszt propagatora ofertowego jest uzależniony od formy płatności wybranej przez klienta:

 • 3600,00 zł netto w przypadku opłaty jednorazowej, w której został uwzględniony rabat w wysokości 800,00 zł;
 • 400,00 zł netto miesięcznie w przypadku opłat cyklicznych, płatnych do czasu złożenia rezygnacji przez klienta [patrz pkt 4];
 • 440,00 zł netto miesięcznie w przypadku opłat ratalnych, płatnych co miesiąc przez 10 miesięcy. Koszt całkowity wynosi 4400,00 zł.

2.1.1
W przypadku płatności jednorazowej wystawiana jest jedna faktura, w przypadku opłat ratalnych będzie do 10. faktur wystawianych każdego miesiąca w tym samym terminie, a jeżeli klient wybierze opłaty cykliczne, to będą to faktury wystawiane każdego miesiąca, przez co najmniej 12 miesięcy i do czasu złożenia przez niego rezygnacji [patrz pkt 4.3].
2.1.2
Opłata jednorazowa wymieniona w pkt. 2.1 może zostać pomniejszona o rabat lub zniżkę, np. wynikającą z umowy partnerskiej, rekompensaty lub korekty rozliczeń.
2.1.2.1
Rabat lub zniżka są stosowane przez użycie w formularzu zgłoszeniowym Kodu VIO [pola formularza: „Kod VIO”].
2.2
Aktywacja zamówionych produktów, w tym propagatora ofertowego, jest dokonywana w dniu wymagalności płatności faktury VAT opisanej w pkt. 1.2, czyli pierwszego dnia po określonym w ww. dokumencie terminie płatności.
2.2.1
W przypadku wydłużenia terminu płatności na dokumencie sprzedaży termin określony w pkt. 2.2 jest liczony od daty wystawieniu ww. dokumentu i przypada na dzień ósmy.
2.2.2
W przypadku złożenia zamówienia i prolongowania terminu wystawienia dokumentu sprzedaży, aktywacja zamówionych produktów jest dokonywana w ciągu 7 dni, licząc od dnia złożenia zamówienia.
2.2.3
Okres aktywności zamówionego propagatora ofertowego w przypadku opłat ratalnych lub jednorazowych wynosi 10 miesięcy, licząc od dnia określonego w pkt. 2.2.
2.2.4
Okres aktywności zamówionego propagatora ofertowego w przypadku opłat cyklicznych jest okresem bezterminowym, możliwym do przerwania rezygnacją zamawiającego, składaną skutecznie najwcześniej po upływie pierwszych 12. miesięcy za pośrednictwem Formularza rezygnacyjnego, który jest widoczny dla zalogowanych klientów.
2.3
Każda płatność wynikająca ze złożonego zamówienia lub wystawionego dokumentu sprzedaży (np. faktury VAT) jest w pełni wymagalna i nie może być anulowana, także po złożeniu rezygnacji określonej w pkt. 4.3.
2.4
Każdy propagator ofertowy stworzony w ramach HP 123 Konsulting jest propagatorem dedykowanym tylko jednemu klientowi.
2.5
Proces realizacji usługi propagatora ofertowego wygląda następująco:

 • wypełnienie Formularza zamówienia;
 • wniesienie opłaty za Propagator ofertowy x8;
 • wypełnienie przez zamawiającego Formularza informacyjnego;
 • podłączenie wybranego kanału społecznościowego klienta do co najmniej 10 spotabów tematycznych w serwisach tematycznych sieci Cloud 24;
 • wstępna kalibracja systemu Ofertomatik™;
 • wybór domeny internetowej dla firmowego SLP zamawiającego;
 • aktywowanie usługi Biznes Press realizującego kampanie ofertowe z mechanizmem biura prasowego;
 • utworzenie przez serwis Spotaber firmowego SLP (dedykowanego portalu informacyjnego lub ofertowego);
 • wybór 2 modułów tematycznych (2 portale tematyczne);
 • wybór 1 modułu specjalnego (1 usługa);
 • utworzenie i aktywowanie Propagatora ofertowego x8;
 • aktywacja 2 modułów branżowych [patrz pkt 5.6];
 • szczegółowa kalibracja systemu Ofertomatik™;
 • analiza propagacyjna (2 spotkania online), której celem jest optymalizacja działań i modułów.

2.5.1
Analiza propagacyjna jest fakultatywnym 30-minutowym spotkaniem online, które jest zalecane w 5. miesiącu aktywności propagatora ofertowego, a następnie po upływie kolejnych 3. miesięcy.

3. Prolongowanie aktywności

3.1
Prolongowanie aktywności propagatora ofertowego dotyczy wyłącznie klientów, którzy wybrali opłaty ratalne lub opłatę jednorazową, gdyż aktywność propagatora jest ograniczona czasowo i trwa 10. miesięcy.
3.2

Prolongowanie aktywności propagatora na kolejne 10 miesięcy, może nastąpić wyłącznie przez wypełnienie i przesłanie Formularza dyspozycji (formularz widoczny dla zalogowanych klientów) co najmniej na 7 dni przed wygaśnięciem terminu określonego w pkt. 2.2.3.
3.3
W przypadku przesłania Formularza dyspozycji (widocznego jedynie dla zarejestrowanych i zalogowanych klientów), przedłużającego aktywność propagatora ofertowego, Administrator wystawia dokument sprzedaży w ciągu 7 dni od dnia otrzymania ww. dyspozycji.
3.4
W przypadku przesłania Formularza dyspozycji w terminie określonym w pkt 3.2 aktywność propagatora ofertowego uznaje się za przedłużoną na kolejny okres 10 miesięcy, za zgodą stron oraz na tych samych zasadach.
3.5
W przypadku niedochowania terminu określonego w pkt. 3.2 klient ma prawo jedynie do ponownego złożenia zamówienia [patrz pkt 1] na zasadach i w cenie obowiązującej w dniu jego złożenia.

4. Zakończenie aktywności

4.1
Zakończenie aktywności propagatora ofertowego ma miejsce w przypadku:

 • upływu terminu określonego w pkt. 2.2. Dotyczy klientów wnoszących opłaty ratalne lub jednorazowe, którzy nie prolongowali aktywności propagatora ofertowego zgodnie z pkt 3.2
 • rezygnacji klienta w trakcie 10 miesięcy aktywności propagatora ofertowego;
 • rezygnacji klienta, wnoszącego opłaty cykliczne, po upływie pierwszych 12 miesięcy.

4.2
Wraz z zakończeniem aktywności propagatora ofertowego dezaktywacji ulegają wszystkie usługi regulaminowe, aktywowane dla klienta w ramach umowy, w tym moduły dodatkowe, których aktywację zakupiono w Biznes Market.
4.2.1
Ze względu na uwarunkowania techniczne lub na wniosek klienta, Administrator zachowuje sobie prawo do prolongaty terminu dezaktywacji usług, dodatkowy termin nie może być jednak dłuższy niż 30 dni.
4.2.2
Zapis określony w pkt. 4.2 nie dotyczy produktów zakupionych przez klienta dodatkowo lub komercyjnie, w tym produktów zakupionych przez Biznes Market, zakupionych w serwisach Administratora (Spotaber, WebCert, SLP Broker itp.) oraz sieciach Cloud, np. Ranking Cloud, Baner Cloud, Event Cloud.
4.3
Rezygnacja klienta może zostać złożona na każdym etapie aktywności propagatora ofertowego.
4.3.1
Wszelkie rezygnacje są dokonywane wyłącznie za pośrednictwem Formularza rezygnacyjnego widocznego jedynie dla zarejestrowanych i zalogowanych klientów.
4.3.2
Rezygnacje składane z pominięciem Formularza rezygnacyjnego, czyli w innej formie (mailowej, telefonicznej, przesyłki listowej itp.) nie będą rozpatrywane i będą uznawane za nieważne.
4.3.3
Każda rezygnacja jest potwierdzana drogą elektroniczną (kopia zgłoszenia) na podany w formularzu rejestracyjnym adres email, a dezaktywacja usług następuje w zakresie i trybie określonym przez klienta w Formularzu rezygnacyjnym.
4.3.4
Rezygnacja klienta, wnoszącego opłaty ratalne lub cykliczne, nie zwalnia go z konieczności wniesienia opłat, które pozostały do zakończenia okresu aktywności propagatora ofertowego określonego zawartą umową [patrz pkt 2.2].
4.3.5
Suma opłaty określonych w pkt. 4.3.4 jest rozliczana w miesiącu, w którym złożono rezygnację, a Administrator jest uprawniony do wystawienia stosownej faktury VAT bez dodatkowej zgody klienta.
4.3.6
Rezygnacja klienta, wnoszącego opłaty cykliczne, która nastąpiła przed upływem pierwszych 12. miesięcy, licząc od dnia określonego w pkt. 2.2, wchodzi w życie w ostatnim dniu miesiąca 13 i wymaga wniesienia opłaty także za miesiąc 13.
4.3.7
Rezygnacja klienta, wnoszącego opłaty cykliczne, która nastąpiła po upływie pierwszych 12. miesięcy, licząc od dnia określonego w pkt. 2.2, wchodzi w życie w ostatnim dniu miesiąca następującego po miesiącu złożenia rezygnacji i wymaga wniesienia opłaty także za miesiąc ostatni.
4.4
Klient, który złożył rezygnację lub którego propagator ofertowy zakończył aktywność, posiadający jakiekolwiek produkty w cenie obniżonej do 1 zł lub 0 zł (za każdy produkt), nabyte wcześniej z zastosowanie Kodu VIO, traci prawo do korzystania z tych produktów.
4.4.1
Wszystkie produkty nabyte przez klienta z zastosowaniem Kodu VIO w cenie obniżonej do 1 zł lub 0 zł netto podlegają, bez dodatkowego powiadomienia, natychmiastowej dezaktywacji.
4.5
Dezaktywacja produktów opisana w pkt. 4.2 i pkt. 4.4.1 nie może być przedmiotem żadnych reklamacji lub roszczeń klienta, a tym samym nie może być podstawą do zapłaty przez Administratora oraz podległe mu jednostki organizacyjne żadnych odszkodowań, rekompensat oraz zwrotów.

5. Propagator ofertowy

5.1
W celu utworzenia przez klienta jego własnego Propagatora ofertowego x8 w Hubie Propagacyjnym 123 Konsulting, Administrator udostępnia 8 następujących modułów:

 • 3 moduły podstawowe;
 • 2 moduły branżowe;
 • 2 moduły tematyczne;
 • 1 moduł specjalny.

5.2
Każdy nabywca Propagatora ofertowego x8 otrzymuje 3 podstawowe moduły wybrane przez Administratora:

 • Cloud 24;
 • SLP (Social Landing Page);
 • Biznes Press.

5.3
Moduł Cloud 24 zapewnia klientowi podłączenie wybranego kanału społecznościowego do co najmniej 10 spotabów tematycznych w serwisach tematycznych sieci Cloud 24.
5.3.1
Moduł Cloud 24 oferuje dodatkowo możliwość zautomatyzowanego publikowania, w wybranych serwisach tematycznych, postów ofertowych i informacyjnych klienta, takich jak notatki ofertowe oraz notatki prasowe.
5.3.2
Serwisy, których kanały społecznościowe są obecnie podłączane do spotabów tematycznych sieci Cloud 24: Facebook, Pinterest, YouTube, Vimeo, SoundCloud oraz RSS.
5.4
Dedykowany Społecznościowy Landing Page (SLP, Social Landing Page) jest usługą realizowaną bezpłatnie przez serwis Spotaber, który w ramach bezpłatnego abonamentu Spotab A1 o wartości 900,00 zł, przygotowuje dla każdego klienta jego własne SLP.
5.4.1
Proces realizacji dedykowanego SLP wygląda następująco:

 • analiza informacji przekazanych przez klienta w Formularzu informacyjnym w zakresie jego preferencji domenowych oraz słów kluczowych;
 • analiza dostępności domen, ich atrakcyjności oraz popularności w odniesieniu do najczęściej wyszukiwanych fraz oraz zestawień Top 10 i Top 100 słów kluczowych;
 • przedstawienie listy proponowanych nazw domen lub listy domen premium dostępnych w serwisie SLP Broker;
 • zatwierdzenie wyboru przez klienta;
 • rejestracja wybranej domeny internetowej dla SLP klienta;
 • wybór optymalnego hostingu;
 • instalacja oprogramowania, w tym oprogramowania licencyjnego oraz certyfikatu SSL;
 • podpięcie kanałów społecznościowych dostępnych w ramach Spotab A1 (Facebook, Twitter, Pinterest, YouTube, RSS);
 • przygotowanie SLP zgodnie z wytycznymi klienta;
 • zatwierdzenie lub wprowadzenie poprawek zgodnie z uwagami i wskazówkami klienta;
 • otwarcie gotowego SLP klienta.

5.4.2
Uzyskanie szybkiej propagacji danego SLP nie jest gwarantowane, pomimo korzystania przez Administratora z IndexNow API, gdyż w podstawowej wersji SLP nie jest powiązane z narzędziami developerskimi Google i Bing, w tym Google Search Console. Podpięcie takich narzędzi jest możliwe bezpośrednio przez klienta lub przez wykupienie dodatkowych usług oraz modułów w serwisie Spotaber, np. Modułu X3 GOOGLE MIX.
5.4.3
W przypadku rezygnacji klienta z Propagatora ofertowego x8 może on:

 • zachować aktywność usługi ponosząc roczny koszt abonamentu Spotab A1 w wysokości 900,00 zł;
 • wykupić SLP na ogólnych zasadach opisanych w Regulaminie serwisu Spotaber.

5.4.3.1
Koszt wykupienia SLP, w przypadku klientów hubów propagacyjnych, wynosi 200% wartości opłaty abonamentowej, zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie serwisu Spotaber.
5.4.4
W przypadku niewybrania przez klienta żadnej z opcji opisanych w pkt. 5.4.3, SLP klienta ulega dezaktywacji, a Administrator ma prawo do jego całkowitego wyłączenia, wykorzystania do własnych potrzeb propagacyjnych, w tym włączenia do sieci Spotab Cloud lub sprzedaży.
5.4.4.1
Każda czynność opisana w pkt. 5.4.4, a w szczególności sprzedaż SLP danego klienta, musi zostać poprzedzona całkowitym resetem SLP, w tym usunięciem wszelkich danych klienta z baz danych, usunięciem jego znaków graficznych, banerów, wpisów i konfiguracji.
5.4.5
Ze względu na ograniczenia API serwisu LinkedIn, nie jest możliwe obecnie podpinanie tego źródła społecznościowego do tablic społecznościowych (spotabów). Wszystkie inne działania promocyjno-propagacyjne dotyczące serwisu LinkedIn są realizowane w pełnym zakresie.
5.4.6
Ze względu na ograniczenia API Instagrama oraz jego częste aktualizacje, zalecane jest zastąpienie tego źródła społecznościowego innym źródłem (np. Pinterest, Flickr, Dribbble).
5.4.7
Ze względu na ograniczenia dotyczące prywatności użytkowników w API serwisu YouTube, w przypadku niemożności wyświetlania danego kanału lub problemów z konfiguracją konta użytkownika, zalecane jest utworzenie playlisty. 
5.4.8
Liczne zmiany dotyczące API serwisu Twitter (X) oraz niska reputacja tego źródła społecznościowego obecnie ograniczają możliwość korzystania z niego w celach propagacyjnych. Administrator nie może zagwarantować stałej dostępności tego źródła oraz jego stabilności, co skutkuje brakiem oferty i rekomendacji jego użycia jako podstawowego źródła dla SLP.
5.4.9
Nabywca Propagatora ofertowego x8, który otrzymał SLP w ramach bezpłatnego abonamentu w serwisie Spotaber nie ma prawa do korzystania z benefitów oferowanych w ww. serwisie.
5.4.10
Nabywca Propagatora ofertowego x8, który zrezygnował z aktywacji modułu SLP, zaznaczając ten wybór w Formularzu informacyjnym, ma prawo do zastąpienia SLP dodatkowym modułem specjalnym.
5.5
Moduł Biznes Press gwarantuje klientowi bezpłatny dostęp do Pakietu medialnego BPB o wartości 1200,00 zł w serwisie Biznes Press.
5.5.1
Pakiet medialny BPB jest aktywowany automatycznie i na żadnym etapie jego aktywności nie wymaga zaangażowania klienta.
5.6
Każdy klient otrzymuje 2 moduły branżowe, które są oferowane w 2. opcjach:

 • wybór 2. portali branżowych;
 • wybór 1. branżowego Landing Page (LP10, maksymalnie 10 marek).

5.6.1
Wybór 2. portali branżowych nie wyklucza możliwości dodatkowego zamówienia branżowego Landing Page LP10 lub Landing Page LP1 (tylko 1 marka).
5.6.2
Szczegółowe informacje dotyczące ww. opcji, w tym rodzajów Landing Page oraz zasad realizacji usługi dostępne są w Biznes Market.
5.7
Każdy nabywca Propagatora ofertowego x8 otrzymuje 2 moduły tematyczne, czyli 2 portale sieci Biznes Cloud, które Administrator wybiera ze wskazanych przez klienta kategorii tematycznych.
5.7.1
Dostępne kategorie tematyczne: E-booki, E-learning, ESG, Doradztwo, Forum, Konferencje, Kursy, Podcasty, Produkty, Publikacje, Raporty, Szkolenia, Webinary, Wideo, Wydarzenia.
5.7.2
Klient może połączyć ze sobą kategorie i wybrać 1 portal z kategorii Szkolenia oraz 1 z kategorii Webinary lub może wybrać 2 portale w ramach jednej kategorii tematycznej, np. 2 portale kalendarzowe w kategorii Wydarzenia.
5.7.3
W przypadku niedostępności portali w danej kategorii lub problemów technicznych ograniczających ich dostępność, Administrator udostępnia lub aktywuje nowe portale w kategorii wskazanej przez klienta w ciągu 7 dni, bez zmiany innych terminów, przywilejów lub zobowiązań.
5.7.4
Dodatkowe moduły tematyczne mogą być przez klienta zamawiane w Biznes Market.
5.8
Każdy nabywca Propagatora ofertowego x8 otrzymuje 1 moduł specjalny, który wybiera z zaproponowanych przez Administratora modułów.
5.8.1
Dostępne są następujące moduły specjalne: 123mailing, ABC WP, agregatory leadów (Oferty na email, Szkolenia na email, Contentika), sieć Baner Cloud, Bizbook, sieć Event Cloud, sieć Forum Cloud, Projektico, sieć Ranking Cloud, Social Ninja, sieć Spotab Cloud, raport analityczny w serwisie WebCert (Plan ALFA).
5.8.2
123mailing jest modułem oferującym 2 mailingi w ciągu roku w systemie posiadającym ponad 14 000 rekordów osobowych.
5.8.2.1
Wybierając moduł 123mailing klient otrzymuje możliwość zlecenia 2 mailingów realizowanych w odstępach 3 miesięcy na bazie co najmniej 2500 filtrowanych branżowo rekordów.
5.8.3
Moduł ABC WP jest dedykowany wsparciu klientów w obszarze optymalizacji systemu CMS WordPress oraz witryny internetowej i nie obejmuje prac programistycznych.
5.8.3.1
Moduł ABC WP oferuje 10 godzin wsparcia w okresie 10 miesięcy, a w przypadku opłat cyklicznych jedną godzinę każdego miesiąca.
5.8.3.2
Zakres realizowanych prac i zadań jest każdorazowo ustalany z klientem, z zastrzeżeniem, że Administrator ma prawo do odmowy przyjęcia zlecenia, w tym wykonania konkretnej usługi ze względu na stopień jej złożoności, ryzyko utraty danych lub ryzyko prawne.
5.8.4
Agregatory leadów to formularze rozsiane w sieciach Biznes Cloud, Ranking Cloud, Marka Cloud oraz sieciach afiliacyjnych, zarówno w formie klasycznych popupów, jak i formularzy kontentowych.
5.8.4.1
Administrator obecnie dysponuje 3. agregatorami leadów: Oferty na email, Szkolenia na email, Contentika.
5.8.4.2
Klient ma prawo do wyboru 1. agregatora leadów w podstawowej opcji, która oferuje nie więcej jak 5 dedykowanych formularzy popup lub 5 formularzy kontentowych.
5.8.5
Sieć Baner Cloud liczy ponad 3000 spotów banerowych, które są dostępne w sieciach własnych administratora oraz sieciach afiliacyjnych.
5.8.5.1
Klient otrzymuje możliwość ekspozycji w Sieci Baner Cloud 10. swoich banerów o dowolnej tematyce z dowolnym linkowaniem i dowolnym tagowaniem.
5.8.5.2
Banery są dostarczane przez klienta zgodnie ze specyfikacją i kryteriami określonymi przez Administratora.
5.8.6
Moduł Bizbook pozwala na automatyczną konwersję PDF-ów klienta do formatu multimedialnego „bizbook” i ich natychmiastową publikację w serwisie Bizbook Top.
5.8.6.1
Usługa określona w pkt. 5.8.6 jest realizowana w ramach bezpłatnego Pakietu publikacyjnego BIZ10, który pozwala na przetwarzanie i publikację maksymalnie 10. PDF-ów miesięcznie.
5.8.7
Moduł Event Cloud oferuje 3 serwisy kalendarzowe, w których publikowane będą wydarzenia, zapowiedzi oraz oferty klienta zawierające znacznik czasu: Kalendarz Top, Wydarzenia Top, Kalendarium Online.
5.8.8
Moduł Forum Cloud zapewnia publikowanie przez Administratora ofert klienta na forach dyskusyjnych oraz forach dedykowanych. Aktywność ta dotyczy zweryfikowanych opinii oraz rekomendacji własnych i nie może być większa niż 10 postów miesięcznie.
5.8.9
Moduł Projektico pozwala na przekształcenie Propagatora ofertowego x8 w projekt, w którym uczestniczy klient.
5.8.9.1
Aktywując moduł Projektico klient może wybrać aplikację do pracy zespołowej: Trello, Mira lub Asana, Administrator jednak, ze względu na uwarunkowania organizacyjne lub techniczne, może ostatecznie wskazać właściwą aplikację, a także w trakcie realizacji projektu ją zmienić.
5.8.10
Sieć Ranking Cloud jest siecią +30 portali rankingujących, które oferują konwersję własnego ruchu rankingowego na ruch ofertowy klienta.
5.8.10.1
Klient wybiera maksymalnie 2 portale, w których aktywowane są jego wizytówki ofertowe, np. Szkolenia Top, HR Top, Certyfikacja +.
5.8.11
Moduł Social Ninja oferuje wsparcie w prowadzeniu firmowego fanpage’a klienta na Facebooku, lecz jedynie w zakresie publikowania postów: 5 postów miesięcznie.
5.8.11.1
Posty określone w pkt. 5.8.11 są tworzone przez Administratora, a ich źródłem jest witryna firmowa klienta, strona kluczowa (wskazana w Formularzu informacyjnym) oraz posty publikowane w ramach huba propagacyjnego i powiązanych z nim sieci dystrybucyjnych, dotyczące ofert klienta, a także jego działalności.
5.8.11.2
Administrator nie odpowiada za treści komentarzy i ich nie moderuje, a także nie odpowiada za zobowiązania klienta lub jego działania dotyczące fanpage’a w serwisie Facebook.
5.8.11.3
Publikowanie postów określonych w pkt. 5.8.11 wymaga nadania Administratorowi przez klienta określonych uprawnień dostępu, z wykluczeniem uprawnień administracyjnych lub pełnej kontroli.
5.8.12
Sieć Spotab Cloud jest siecią połączonych ze sobą ponad 60 spotabów aktywnych w wybranych serwisach sieci Biznes Cloud i Marka Cloud.
5.8.12.1
Wybierając moduł Spotab Cloud klient otrzymuje możliwość podpięcia swoich mediów społecznościowych do co najmniej 20. spotabów sieci Biznes Cloud.
5.8.13
Moduł WebCert oferuje raport analityczny w Planie ALFA o wartości 1200 zł, dotyczący witryny firmowej klienta i przygotowany przez serwis WebCert.
5.8.13.1
Raport WebCert może być wybierany wyłącznie przez klientów niekorzystających z kodów VIO, które dotyczą opłat jednorazowych.
5.8.13.2
Raport WebCert nie może być oferowany klientom w ramach współpracy partnerskiej oraz rabatowanych rozliczeń barterowych.
5.8.14
Serwisy, portale i lokalizacje są w pierwszej kolejności wskazywane przez Administratora, ale mogą być też opcjonalnie proponowane przez klienta.
5.8.15
Dodatkowe moduły specjalne mogą być przez klienta zamawiane w Biznes Market.
5.8.16
Moduły specjalne, takiej jak: ABC WP, Projektico, raport analityczny w serwisie WebCert (Plan ALFA) nazywane są dodatkowo modułami optymalizującymi lub modułami specjalnymi optymalizującymi, gdyż nie mają bezpośredniego wpływu na propagację, mają natomiast znaczący wpływ na optymalizację wydajności propagatora ofertowego.
5.9
Nabywca Propagatora ofertowego x8 nie jest zobowiązany do korzystania ze wszystkich oferowanych modułów i ma prawo do korzystania jedynie z modułów przez siebie wybranych.
5.9.1
Rezygnując z oferowanych modułów, a tym samym tworząc propagator ofertowy o liczbie modułów mniejszej niż 8, klient z własnego wyboru ogranicza funkcjonalność i zasięg działania propagatora ofertowego.
5.9.2
Reklamacje lub roszczenia klienta dotyczące efektywności działania propagatora ofertowego, w przypadku rezygnacji przez niego z wybranych modułów, mogą mieć wpływ na ich rozpatrzenie lub uznanie przez Administratora, a nawet mogą zostać uznane za bezzasadne.
5.9.3
Reklamacje i roszczenia takie nie mogą być też podstawą do zapłaty przez Administratora oraz podległe mu jednostki organizacyjne żadnych odszkodowań, rekompensat oraz zwrotów.
5.9.4
Zapisy w pkt. 5.9 dotyczą także sytuacji, w której z winy klienta aktywowania poszczególnych modułów Propagatora ofertowego x8 zostaje znacząco opóźnione lub staje się całkowicie niemożliwe.
5.10
Każdy Propagator ofertowy x8 jest wyposażony w system Ofertomatik™.
5.10.1
Zadaniem systemu Ofertomatik™ jest dynamiczna internetowa dystrybucja ofert klienta w sposób wieloźródłowy, skoordynowany i zautomatyzowany.
5.10.2
Ofertomatik™ bazuje na własnych modułach, które są nazywane publik@torami, ale jest codziennie nadzorowany i kontrolowany przez człowieka, a w przypadku awarii, problemów technicznych lub obiektywnych uwarunkowań, może zostać w całości zastąpiony przez delegowanego pracownika. 
5.10.3
Automatyzacja systemu Ofertomatik™ może sięgać, w miarę potrzeb i dostępności zasobów, maksymalnie 90%.

6. Hub propagacyjny

6.1
Hub Propagacyjny 123 Konsulting, zwany w skrócie HP 123 Konsulting jest systemem, w którym są tworzone i funkcjonują propagatory ofertowe.
6.2
Administrator zapewnia następujące zasoby internetowe dla skutecznego działania HP 123 Konsulting:

 • biznesowa sieć propagacyjna Biznes Cloud licząca obecnie +100 serwisów;
 • sieć banerowa Baner Cloud dysponująca liczbą +3000 spotów reklamowych;
 • sieć Ranking Cloud licząca ponad 30 serwisów rankingujących;
 • sieć Spotab Cloud licząca obecnie +60 spotabów aktywnych w wybranych serwisach sieci Biznes Cloud i Marka Cloud;
 • agregatory leadów, w tym Oferty na email, Szkolenia na email, Contentika;
 • system mailingowy 123mailing posiadający bazę ponad 14 000 rekordów mailingowych;
 • serwis Spotaber oferujący tworzenie dedykowanych społecznościowych landing pages dla biznesu;
 • serwis Bizbook Top oferujący automatyczne tworzenie i dystrybucję plików multimedialnych w formacie „bizbook”;
 • serwis WebCert oferujący analityczne, biznesowe raporty Online Compliance.

6.3
Administrator zobowiązuje się do realizacji następujących dodatkowych działań na rzecz klientów w okresie aktywności Propagatora ofertowego x8:

 • wyróżnienie marek klientów na banerach rekomendacyjnych w serwisach Propagatora ofertowego x8 oraz wybranych serwisach sieci Biznes Cloud;
 • realizacji działań SEO 7/365 (aktualizacje i testy co 7 dni, przez 365 dni w roku) dla każdego wpisu ofertowego w serwisach HP 123 Konsulting.

6.4
Administrator zachowuje sobie prawo do realizowania działań fakultatywnych na rzecz każdego Propagatora ofertowego x8 w postaci:

8. Gwarancja

8.1
Administrator HP 123 Konsulting gwarantuje wzrost widoczności ofert klienta o 1200%, czyli 13x w skali 10 miesięcy.
8.1.1
Gwarancja dotyczy ofert i produktów B2B, a tym samym nie dotyczy ofert i produktów konsumenckich.
8.1.2
Gwarancja nie ma zastosowania w przypadku wyliczeń dokonywanych w oparciu o parametr korygujący [patrz pkt 8.5].
8.2
Wyliczenia wszelkich wartości, w tym wartości bazowych są dokonywane z wykorzystaniem algorytmu BAP. Aktualna wersja algorytmu to 1.7A.
8.2.1
Algorytm BAP jest wyrażany w następującej formule:

((ZD / 10) + (ZS / 10) + (RO / 1000) + (LD / 1000) + (PP / 100)) / 5 = WB oraz dla celu propagacyjnego (CP): CP = WB * (1 + 1200%).
8.2.2
Poszczególne parametry algorytmu określono skrótami literowymi i dotyczą one:

 • ZD – zaufanie do domeny (Domain Authority);
 • ZS – zaufanie społecznościowe (Social Authority);
 • RO – ilość ruchu organicznego (Organic Traffic);
 • LD – liczba domen odnoszących się do strony (Referring Domains);
 • PP – liczba kluczowych punktów propagacyjnych klienta (Propagation Points);
 • WB – wynik bazowy (Base Score);
 • CP – cel propagacyjny uwzględniający wzrost o 1200% (Propagation Goal).

8.2.2.1
Wszystkie parametry dotyczą strony kluczowej, którą klient wskazuje w Formularzu informacyjnym oraz bezpośrednio powiązanych ze stroną kluczową mediów społecznościowych.
8.2.3

Liczba kluczowych punktów propagacyjnych klienta jest wyliczana według następującego modelu:

 • każdy własny serwis firmowy, portal, witryna klienta – 5 punktów kluczowych;
 • każda grupa założona i administrowana przez klienta w medium społecznościowym – 2 punkty kluczowe;
 • każdy własny profil firmowy klienta w medium społecznościowym – 1 punkt kluczowy.

8.2.3.1
Podstawą wyliczenia liczby kluczowych punktów propagacyjnych jest wyłącznie liczba głównych źródeł własnych klienta. Nie wlicza się więc do niej m.in. źródeł masowych, katalogowych lub czasowych, które są powszechnie dostępne, wykazują się dużym rozproszeniem ruchu i jego znaczącą fluktuacją.
8.2.3.2
Za profile firmowe klienta nie uznaje się kont osób fizycznych, w tym menedżerów, pracowników, osób współpracujących i prowadzących własną działalność gospodarczą.
8.2.4
Gwarancja nie ma zastosowania w przypadku niewypełnienia przez klienta Formularza informacyjnego.
8.3
Liczba punktów propagacyjnych tworzonych przez Propagator ofertowy x8 jest wyliczana w skali każdego miesiąca według następującego modelu:

 • każdy aktywny serwis klienta typu SLP – 20 punktów (wartość stała miesięczna);
 • każdy portal ofertowy zawierający ofertę klienta – 5 punktów;
 • każdy wywiad z osobą reprezentującą klienta, np. CEO, CMO – 5 punktów;
 • każda republikacja wywiadu z osobą reprezentującą klienta (z podaniem źródła) – 3 punkty;
 • każdy portal katalogowy zawierający ofertę klienta – 2 punkty (wartość stała miesięczna);
 • każdy samodzielny baner reklamowy, który nie jest aktywowany w ramach modułu Baner Cloud – 2 punkty (wartość stała miesięczna);
 • każdy post ze znacznikiem czasu np. post kalendarzowy, dotyczący oferty klienta – 2 punkty;
 • każdy oryginalny post społecznościowy dotyczący klienta lub jego oferty – 2 punkty;
 • każdy udostępniony post społecznościowy dotyczący klienta lub jego oferty – 1 punkt;
 • każdy post ofertowy dotyczący produktu klienta – 1 punkt;
 • każdy post promocyjny dotyczący klienta – 1 punkt;
 • każde medium osadzone klienta, np. post klienta w treści artykułu – 1 punkt;
 • każde źródło społecznościowe klienta podpięte do spotabu tematycznego – 1 punkt (wartość stała miesięczna);
 • każda treść samodzielnie dodana przez klienta w sieci propagacyjnej – 1 punkt.

8.3.1
Liczba punktów ostatecznych w skali 10 miesięcy jest korygowana o miesięczne wartości propagacji bezpośredniej i skondensowanej:

 • mailing ofertowy w usłudze 123mailing (minimum 2500 leadów) – 100 punktów;
 • aktywny moduł specjalny Spotab Cloud – 20 punktów (wartość stała miesięczna);
 • każdy aktywny agregator leadów – 50 punktów;
 • aktywny moduł specjalny Baner Cloud – 10 punktów (wartość stała miesięczna).

8.3.1.1
Korekta określona w pkt. 8.3.1 zazwyczaj oznacza wzrost procentowy widoczności ofert klienta z 1200% do 1400% lub w zależności od konfiguracji powyżej 1600%.
8.3.1.2
Administrator przewiduje możliwość uzyskania wzrostu widoczności ofert nawet rzędu 3800%, ale jedynie w przypadku:

 • terminowego aktywowania propagatora ofertowego;
 • odpowiedniej kalibracji propagatora ofertowego i poszczególnych modułów;
 • aktywowania wszystkich 8 modułów propagacyjnych;
 • posiadania przez klienta witryny o wysokiej jakości: pozbawionej błędów, posiadającej certyfikat SSL, właściwą konfigurację oprogramowania i optymalną usługę hostingową;
 • posiadania przez klienta witryny zapewniającej pełną zgodność prawną, w tym dotyczącą RODO;
 • regularnego uzupełniania, co najmniej raz w tygodniu treści w witrynie, np. dodawania aktualności, notatek prasowych, aktualizowania bazy wiedzy;
 • posiadania raportu analitycznego na temat witryny klienta, który jest przygotowywany przez serwis WebCert;
 • zachowania w całym okresie średniej aktywność mediów społecznościowych, czyli publikowania postów co najmniej raz w tygodniu.

8.3.2
Wybór przez klienta modułu specjalnego optymalizującego, takiego jak: WebCert, Projektico lub ABC WP nie ma wpływu na wyliczenia algorytmu BAP i w takim przypadku Administrator nadal gwarantuje minimalny wzrost widoczności ofert klienta na poziomie 1200% w skali 10 miesięcy.
8.3.3
W przypadku zakupu dodatkowych modułów tematycznych lub specjalnych, a także w przypadku rezygnacji z SLP i wyboru dodatkowego modułu specjalnego, gwarancja nie ulega zmianie.
8.3.4
Wartość stała miesięczna oznacza, że punkty propagacyjne są naliczane w tej samej wysokości każdego miesiąca, a nie jednorazowo za dany miesiąc. 
8.3.5
Administrator ma prawo do stosowania wartości zmiennych niższych niż wartości minimalne w poszczególnych miesiącach, jednak należy zapewnić, że zarówno te zmienne, jak i wszelkiego typu fluktuacje, nie mogą mieć negatywnego wpływu na wartości gwarantowane i sumy ostateczne.
8.4
Administrator wprowadza zabezpieczenie liczbowe w przypadku niskiej propagacji własnej klienta, w tym niskich wartości parametru RO (Ruch Organiczny), co jest charakterystyczne dla nowych witryn, startupów oraz niektórych branż specjalistycznych.
8.4.1
Bez względu na wartości, w tym wartości bazowe, minimalna liczba punktów propagacyjnych nie może być mniejsza niż 50 punktów miesięcznie.
8.4.2
Dane miesięczne dotyczące punktów propagacyjnych są wyliczane w ostatnim miesiącu aktywności propagatora ofertowego.
8.5
Administrator wprowadza parametry korygujące dla stron kluczowych:

 • które nie posiadają własnej domeny, ale ich adres URL znajduje się w subdomenie, np. subdomenie korporacyjnej lub globalnej;
 • których odbiorcą ostatecznym jest konsument lub które oferują produkty konsumenckie, w tym pracownicze;
 • które mają charakter mieszany, np. B2B z B2C i nie jest możliwe wyodrębnienie ruchu B2B;
 • dla których zaufanie społecznościowe do marki strony ma wartość zerową w skali 100-stopniowej.

8.5.1
W przypadku stron kluczowych, których odbiorcą jest konsument lub które mają charakter mieszany, cel propagacyjny (CP) określa się na podstawie wartości średnich dla danej branży, ale nie może być on większy niż 100 punktów propagacyjnych miesięcznie.
8.5.2
W przypadku stron kluczowych o zerowym zaufaniu społecznościowym do marki strony, cel propagacyjny (CP) określa się na podstawie wartości średnich dla danej branży, ale nie może być on większy niż 75 punktów propagacyjnych miesięcznie.
8.5.3
Parametr zaufania społecznościowego (ZS) jest obliczany przez internetowy system pomiaru reputacji Bizrank, który analizuje opinie publikowane w popularnych serwisach pracy i Profilach Firmy w Google.
8.6
Gwarancją Administratora objęte są wyłącznie wartości określone w pkt. 8 niniejszego Regulaminu, lecz nie są nią objęte wartości 1400%, 1600%, a także 3800% lub wyższe.

HP 123 Konsulting